Adatkezelési tájékoztató

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége nevében (székhelye: 1134 Budapest, Lehel utca 11.; a továbbiakban, "MAGYOSZ" vagy “Adatkezelő”) jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunk (a továbbiakban „Honlap”) felhasználóinak, látogatóinak és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokra (a továbbiakban „Szolgáltatások”) feliratkozóinak (a továbbiakban „Érintettek”) személyes adatait miként kezeljük. Szolgáltatásainkat 16 év alatti Érintettek (a továbbiakban „fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, és kérjük, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg a MAGYOSZ számára.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban “Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy “GDPR”) 13. cikk szerint, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 15. § (1) bek. a) pont rendelkezései szerint.

A MAGYOSZ a jelen tájékoztatót időről időre felülvizsgálja, és ennek eredményét szükség szerint az érintettek tudomására hozza. Az Adatkezelési Tájékoztató legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatkezelési Tájékoztató tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja. A MAGYOSZ elkötelezett a tagjai, azok munkavállalói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A MAGYOSZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan korszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A MAGYOSZ az alábbiak szerint jár el adatkezelése során:

1. Az Adatkezelő adatai:

Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége 

székhely: 1134 Budapest, Lehel u. 11.,

adószám: 19021540-2-41,

nyilvántartó hatóság és szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0001789; (korábban: 1789/6.Pk.62436/1.)

adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Az Ön személyes adatát a MAGYOSZ a GDPR, és a Honlapra irányadó nemzeti jogszabályok alapján kezeli.

2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért Szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek. Az Ön mint Érintett személyes adatait munkatársaink kezelik, azokat mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel. Az adatkezelések és azok céljai az alábbiak lehetnek  

 1. Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan például adatkezelési cél lehet, hogy 
  • teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
  • Honlapunkon közzétett álláshirdetésekre történő állásjelentkezéseit kezeljük;
 2. a Szolgáltatásaink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;
 3. csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;
 4. ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása; vagy
 5. panaszkezelés, valamint Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk érvényre juttatása.
 6. az adatkezelés a MAGYOSZ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és Süti Tájékoztatóban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul.  Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani. Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Amennyiben Ön szerződést köt velünk vagy feliratkozik Szolgáltatásainkra, úgy személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján kezeljük olyan mértékéig, amennyiben az szükséges az Ön által igényelt Szolgáltatások nyújtásához vagy – a szerződéskötést megelőzően – az Ön kérésének teljesítéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez.

Személyes adatát aTársaság mint adatkezelő jogos érdekének biztosítása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján is kezelhetjük, úgy mint például csalások megelőzése és azok elleni védekezés érdekében, szakmai kapcsolataink ápolása érdekében, termékeinkről való tájékoztatás nyújtása érdekében, panaszok kezelése és felhasználási feltételeink érvényesítése érdekében. 

3. A kezelt személyes adatok köre és forrása

A MAGYOSZ az általa kezelt személyes adatok körét a tevékenységéhez szükséges mértékben határozza meg.

A MAGYOSZ által kezelt személyes adatok jellemzően a következők lehetnek, amennyiben ezeket Ön a MAGYOSZ rendelkezésére bocsátja:

 • Név (vezetéknév, keresztnév és felhasználói név)
 • Nyelvi beállítások. Ezen információk alapján tudunk Önnel az Ön által értett nyelven kommunikálni. 
 • E-mail cím. Az e-mail címeket ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására használjuk. Ennek az információnak a segítségével azonosítjuk Önt és küldünk Önnek értesítést, amennyiben a Honlap keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot. 
 • Állásjelentkezési adatok. Ha Ön valamilyen állásra jelentkezik, rögzíthetjük a jelentkezés dátumát és időpontját, az Ön nevét, születéskori nevét, születési helyét és idejét; lakóhelyét; telefonszámát; e-mail címét; korábbi munkáltatója (munkáltatói) nevét; korábbi munkaviszonya időtartamát; korábbi beosztásait, munkaköreit és azok leírását; képesítéseit; tanulmányait; végzettségi szintjét, diplomáját és annak fokozatát, valamint a diploma megszerzésének időpontját; nyelvtudását; számítástechnikai ismereteit, és minden olyan egyéb információt, amelyet Ön jelentkezőként önként ad meg (például fénykép, önéletrajz, motivációs levél és fizetési igény). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy tájékozódjunk szakmai tapasztalatáról, és hogy alkalmazásával kapcsolatosan döntést tudjunk hozni. Ezekhez az információkhoz kizárólag munkatársaink férnek hozzá.
 • Kapcsolattartási adatok (cím, telefonszám, e-mail cím), nem, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, tagi szervezetnél betöltött pozíció, munkahely és tisztség, ágazati tevékenység eddigi időtartama, iskolai végzettség, tudományos fokozat(ok) ill. kutatások, használt gépjármű forgalmi rendszáma.
 • Üzenetre vonatkozó információ. Rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.

A MAGYOSZ által üzemeltetett honlapokkal kapcsolatosan továbbá:

Cookie-k (Sütik): A sütik feladata információt gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kisadatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 1. feltétlenül szükséges, munkamenet (session)cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 1. harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazhatja harmadik fél (pl. GoogleAnalytics) sütijeit is. Az ilyen statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A MAGYOSZ a jogszabályi felhatalmazáson, vagy kötelezettségen alapuló adatkezelési tevekénysége időtartama tekintetében az adott jogszabályban meghatározott megőrzési idő szerint jár el. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartamát a MAGYOSZ a hozzájárulásban rögzíti. Ennek hiányában az ilyen adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. A szerződésen alapuló, vagy igény érvényesítéséhez szükséges adatkezelés az adott igény érvényesítéséhez szükséges időtartam ill. elévülés szabályai szerint alakul.

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

i.       Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

ii.      Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;

iii.     a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik; valamint

iv.     a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

 

5. A kezelt adatok biztonsága

A MAGYOSZ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eljárásokat, informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésreállás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatbizalmassága) legyen.

A MAGYOSZ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A MAGYOSZ olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A MAGYOSZ az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A MAGYOSZ az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek részére ill. külföldre nem továbbítja.

A MAGYOSZ adatfeldolgozóként igénybe vehet szolgáltatókat, (pl. honlap üzemeltetése) amely szolgáltatókkal a GDPR-nak megfelelő adatkezelési szerződést köt, valamint megfelelő titoktartási záradékkal látja el szerződéseit.

Ilyen harmadik fél Adatfeldolgozók az alábbiakban felsorolt személyek:

Honlap üzemeltető

Adatfeldolgozó

Honlap üzemeltető

Kapcsolat

cím, honlap, e-mail

Milyen személyes adatot kezel?

 

Milyen adatfeldolgozási tevékenységet lát el?

 

A MAGYOSZ a tagjai és bizottságai között személyes kommunikációt lehetővé tevő mértékben érintettek neveit és kapcsolattartási adatokat közöl, amelyhez a személyes adatok beszerzése során előzetes hozzájárulást kér.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein. 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A MAGYOSZ jelen tájékoztatóval tesz eleget az érintettek tájékoztatási jogára vonatkozó kötelezettségének. Az érintettek további tájékoztatást kérhetnek a MAGYOSZ-tól a fenti elérhetőségeken.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • A helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Az adatforrásokra vonatkozó információ;

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a MAGYOSZ által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez és korlátozáshoz való jog

Az érintett bármely jogszabályi indok (GDPR 17., 18., és 21. cikk) fennállása esetén jogosult arra, hogy adatai kezelését korlátozza, vagy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a MAGYOSZ megvizsgálja, hogy a törlési jog gyakorlásához szükséges jogszabályi előfeltételek fennállnak-e.

7.5 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rávonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.7 Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett, a jogainak sérelme esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; http://www.naih.hu)

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.